Header Ads

பிரதமரின் அறிவிப்பிற்கு எதிராக ஜனாதிபதி உள்ளிருப்பு என்ற சொல் தவறானது!! ‐

 பிரதமரின் அறிவிப்பிற்கு எதிராக ஜனாதிபதி   உள்ளிருப்பு என்ற சொல் தவறானது!! ‐No comments

Powered by Blogger.